ПРОЕКТ за НОВ УСТАВ

Пролетарии от всички страни, съединявайте се!


ПРОЕКТО-УСТАВ

ЗА ПРИЕМАНЕ ОТ VII ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БРСП
през месец септември или октомври 2017 г.

Забележка:
Този проект не е окончателен. Затова го показваме предварително, за да могат членове и симпатизанти да си кажат мнението, за да го направим заедно по-съвършен. В червен, син и дебел шрифт са новостите, със задрасканонещата, които трябва да отпаднат. В черно са текстове от остарелия и вече негоден (действащ) устав, който ще е в сила до VII конгрес, но които текстове ще останат и в новия устав.

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ

    Българската работническо-селска партия (БРСП) е партия на работническата класа и целия наемен труд изобщо, партия на работниците от града и селото и останалите трудещи се в Република България. БРСП включва в редовете си и научната, както и художествената интелигенция, възприемаща марксизма като своя идеология наука. БРСП е техен вдъхновител, ръководител и организатор в борбата за социализъм, комунизъм и прогрес. В своята обществена дейност партията се ръководи от марксизма, като прилага неговите научни и приложни постижения и принципи, независимо от променящата се икономическа и политическа конюнктура. Цялостната дейност, обосноваване и целеполагане на партията се основават на науката и особено на научните открития във всички области, а не върху временни, неосъзнати или ненаучно обосновани интереси, желания и емоции. В този смисъл БРСП е

ПАРТИЯ НА ТРУДА, НАУКАТА И ТВОРЧЕСТВОТО.

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПАРТИЯТА Е УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ ПО ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ КАКТО НА ОБЩЕСТВОТО, КАКТО НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ТАКА И НА ВСИЧКИ ХОРА В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА

    БРСП счита себе си за наследник на славната Благоевска партия, създадена на връх Бузлуджа през 1891 година. След многобройни превратности и превъплъщения през тези години досега в много и различни догматични, сектантски или ревизионистични формирования на неунищожим опортюнизъм, днес тази Благоевска партия намира ясния си марксистки облик в Българската работническо-селска партия, овладян и доразвит от наши и чуждестранни учени и практически приложения.
    Партията ще се бори за установяване на власт на социализма
на комунистическо общество с негов първи етап – социализъм. БРСП разбира социализма като общество на науката, на социалната справедливост и социален равен старт, заложени още в трудовете на класиците на марксизма; общество без класи и без партии, т.е. без класов антагонизъм и експлоатация – нито на човек от човека, нито на човек от държавата; най-демократичното общество от всички възможни, стъпващи върху стоково-парични отношения, като първа фаза на комунизма, общество в дух на свобода и свобода на духа; преход към безкласовото и безпартийно общество – комунизма.
    Партията е убедена, че единствено социалистическата демокрация ще премахне основата на етнически вражди, расова дискриминация, национализъм и шовинизъм. Тя е за солидарност с всички работници, трудещи се
и творци по света; за мир, разбирателство и устойчиво развитие, устойчив прогрес. Партията приема диалектическия принцип, че има ли антагонистични класи и партии, има класова и партийна борба в защита на угнетените слоеве от обществото. БРСП е изградена и се ръководи в своята дейност от принципа на демократическия централизъм. Тя отстоява твърдо колективността в ръководството и решенията си.
    БРСП е част от световното работническо и комунистическо движение и развива връзките си с неговите ръководни партии
и движения от всички части на света.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, ТЕХНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ПРАВА

     Член 1. Член на партията може да бъде всеки гражданин на Република България, навършил 18 години, който е изучил и признава Устава и Програмата на партията, издържал изпит по марксизъм и членува в една от партийните организации, изпълнява решенията на партията и редовно плаща членския си внос.

а) Забранява се приемането на членове на партията с доказани нацистки, расистки, терористични или други подобни античовешки възгледи, идеи и поведение;
б) Не може да бъде член на
партията, нито на Председателството на НК на БРСП лице, което в стопанската си дейност ползва наемен труд и прибира принадена стойност (краде чужд труд). Изключения – само по решение на Националния комитет. Ако такъв човек иска да стане член на нашата партия, Националният комитет и Научният отдел изготвят за производствено-творческата единица на този кандидат-член план за ликвидиране на наемния труд и на принадената стойност в производствено-творческата единица на този кандидат-член, а последният бива приет в партията, едва когато ликвидирането на наемния труд и на принадената стойност станат устойчива практика в стопанската единица на кандидата.

Ако той отново допусне наемен труд и принадена стойност в стопанската си единица, той бива изключен от партията без предупреждение. Това изисква и право на информираност на партията върху стопанската единица на кандидата.

     Член 2. За да имат право в партията да членуват граждани, признаващи и разбиращи учението на Маркс и Енгелс за основополагащо, но се различават по привързаност познания към различни учени, теоретици и практици, наследили и доразвили учението на великите мислители, могат да създават идейни и научни направления течения, но те не могат да противоречат на марксизма или на друга наука:

а) Идейни и научни направления течения се създават от минимум 10 члена на партията с избрано име и водач с писмено уведомление до един от съпредседателите на НК;    
б) Член на идейно течение не може да бъде наказван и изключван на събрание на низовата организация, в която членува, без съгласието на водача на идейното течение;  
в) В заявленията на новите членове на партията да има възможност същите да посочат към кое от съществуващите
направления течения ще се включат;
г) Всички декларации,
обръщения от името на Председателството и НК се съгласуват с водачите на идейните направления течения. Писмено изявление от името на партията не може да излезе, ако няма консенсус по него.

     Член 3. Всеки член на партията е длъжен:

а) Да работи за повишаване на своята политическа и научна култура и квалификация, като изучава марксизма и неговите съвременни приложения и го разпространява сред привърженици, симпатизанти на партията и особено сред народа;
б) Да спазва строго партийната дисциплина, да участва активно в политическия живот на партията и да провежда на дело нейната политика и решения;
в) Да се намесва активно, когато партиен член не спазва партийната дисциплина и нарушава партийната етика, морал и единство;
г) Да разширява и заздравява връзките си с трудещите се, като своевременно откликва на поставените от тях
проблеми и въпроси;
д) Да бъде честен  и искрен пред себе си и партията, като така участва в развитието на самокритиката и критиката в партията;
е) Да води безпощадна борба срещу опитите за разцепление, фракционност,
двуличие, вождизъм и други явления, които биха нанесли вреда на партията;
ж) Да заплаща членския си внос на всяко тримес
eчие;
з) Член на партията
ИМА няма право да членува в други политически партии;

     Член 4. Всеки член на БРСП има право:

а) Да участва в свободно и делово обсъждане на въпросите на партийната политика, както на партийни събрания, така и в партийния печат (и други медии – печатни или електронни);
б) Да се изказва свободно на партийни събрания за дейността на който и да е партиен член, ръководство и организация, да критикува грешките и слабостите, независимо от това кой ги е допуснал и какъв пост заема в партията;
в) Да участва в изборите за ръководни органи на партията и сам да бъде избиран в тях
според своята компетентност и способности;
г) Да участва лично, когато се разглежда партийното му
положение и се взема решение по неговата дейност, поведение или провинение;
д) Да се обръща по всички въпроси при необходимост с молба, жалба, заявление или сигнална записка към висши партийни органи и да иска от тях отговор.

     Член 4 а. Тъй като членовете на партията се РАЗЛИЧАВАТ по КОМПЕТЕНТНОСТ и СПОСОБНОСТИ, те трябва да се РАЗЛИЧАВАТ и по своите ПРАВА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ и за тяхното ИЗПЪЛНЕНИЕ.

(този текст е обяснителен и ще отпадне при официалното публикуване и съдебна регистрация на новия устав: Т.е. ОБРАТНО на сегашното положение, при което ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ИМАТ РАВЕН ГЛАС при РАЗЛИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ и СПОСОБНОСТИ. Това е логическо противоречие – РАВЕН глас при РАЗЛИЧНА компетентност и в това се състои ГЛАВНИЯТ НЕДОСТАТЪК и НЕЗАКОННОСТ на всички устави)

Затова, вземащите решение по даден проблем или задача трябва да имат РАВНА или поне БЛИЗКА КОМПЕТЕНТНОСТ и ПОЗНАНИЯ по отношение на проблема или задачата.

Затова всички участващи в дискусия трябва предварително да са с уеднаквени знания по него. Т.е. всеки член на партията е ОГРАНИЧЕН при вземане на решения (гласуване) ВЪТРЕ В СВОЕТО НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ.

НИВАТА НА КОМПЕТЕНТНОСТ са природна (естествена) и ИЗМЕРИМА даденост и те са определени (дефинирани) НАУЧНО (обективно) от органа на партията, наречен „НАУЧЕН ОТДЕЛ”.

Висшият орган на партията, НАЦИОНАЛНИЯТ КОМИТЕТ, задължително трябва да включва в състава си членове с най-висша компетентност сред членовете си, както и с РАВНА или поне БЛИЗКА КОМПЕТЕНТНОСТ и СПОСОБНОСТИ.

Т.е. ако в партията влезе член с по-висша компетентност от най-висшата съществуваща до преди неговото влизане в партията, същият автоматично става член на Националния комитет. Затова броят на членовете на НК може постоянно да варира.

Всеки член на партията има право да критикува и да изказва мнението си по какъвто и да било проблем или задача, но няма право да взема решения или да изпълнява задачи, ако те (вземането на решения и задачите) не са в неговата компетентност и способности.

В тази връзка всеки член има право да получава информация и да развива свободно своите способности и квалификация, а членовете от другите нива са длъжни да му осигуряват такава информация и да му помагат в развитието.

     Член 5. Встъпването в партията става само индивидуално.
В партията се приемат лица без съдебно криминално минало не само из средите на работническата класа, но из средите на целия наемен труд изобщо, както и лица от студентската младеж, от научната и художествената интелигенция.

а) Всеки, който е навършил 18 години и желае да стане член на партията, подава заявление в съответната партийна организация, където разглеждат заявлението в срок до един месец от датата на подаването му;
б) Приемането се обсъжда на общо събрание на партийната организация в присъствието на кандидата
след полагане на изпит по марксизъм. (критериите за прием на изпит се определят от Научния отдел и се известяват на кандидата поне 1 месец преди изпита). За приет се счита онзи кандидат, който е издържал изпита и за когото са гласували повече от 50 на сто от присъстващите на събранието, а то е редовно, ако на него присъстват не по-малко от две трети от членовете на организацията. Решението за приемане на нов член влиза в сила след утвърждаване от Научния отдел по-висшия орган;
в) След приемане в партията новият член получава партийна книжка в срок до един месец;
г) Всеки новоприет член на партията плаща встъпителен членски внос в размер, определен от последния конгрес, както и стойността на членската книжка.

      Член 6. Ако партиен член в продължение на две тримесечия  не заплати членския си внос без уважителни причини и не направи това след напомняне, се счита за доброволно напуснал партията. За случая не е необходимо вземане на решение, но ръководството на партийната организация уведомява своите членове и известява по-висшестоящия партиен орган.

РАЗДЕЛ ВТОРИ: ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ НА ПАРТИЯТА

      Член 7. Партията се изгражда на принципа на демократическия централизъм, който означава:

а) изборност за всички членове на партията за всички нейни ръководни длъжности и органи според тяхната компетентност и способности;
б) сменяемост по всяко време за всички членове на партията за всички ръководни длъжности и органи без изключение;
в) отчетност на партийните органи периодично пред своите партийни организации и пред по-висшите органи;
г) колективност на работа, като висш принцип на партийно ръководство. Колективността на ръководство не освобождава отделния член от лична отговорност при изпълнение на задачи;
д) задължителност на решенията на по-висши органи за по-нисши. Спазване на строга партийна дисциплина и подчинение
само пред научно доказана необходимост от вземане на решения от малцинството на мнозинството, след като е взето решение. То има безусловна задължителност за всички, независимо дали са гласували "за" или "против" него.

     Член 8. Няма мандатност за никоя длъжност в партията. Смяна на длъжност става, само ако за нея се намери по-способен и по-компетентен член. За разширяване на демократизма се въвежда и принципът на мандатност. Това означава, че се въвеждат до 2 (два) последователни мандата за едно и също лице на една и съща длъжност, като мандатът се простира между свикванията на два редовни конгреса.

Забележка 1: В случай на извънреден конгрес мандатът се прекратява и може да не се зачита. Решение за това взема събранието или конференцията на съответната партийна организация, а за членове на Националния комитет – Конгресът.
Забележка 2: Мандатът се прекратява и по настояване на повече от 50 на сто от членовете на партийната организация, която е избрала длъжностното лице
.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

Член 9. Избирането на партийни органи става чрез тайно ЯВНО гласуване СЛЕД устно и/или писмено обосноваване пред съответния колектив. Кандидатурите на всеки кандидат се обсъждат отделно, като всеки партиен член (или делегат) има право на критика, отвод и нови предложения. Избран е онзи кандидат, за когото има НАУЧНО ОБОСНОВАНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА за по-висока компетентност, морал и способности от този, който трябва да бъде сменен или предложен. подадени повече от 50 на сто гласове.

УЛТРА НОВО******************************:

този текст е обяснителен и ще отпадне при официалното публикуване и съдебна регистрация на новия устав: ГЛАВНАТА ГРЕШКА на Сталин е, че ЛИКВИДИРА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕМОКРАЦИЯ – избор на представители по производствен (трудов) принцип (работнически депутати) и прави ТЕРИТОРИАЛНА „ДЕМОКРАЦИЯ”, при която квалификацията на личността престава да играе роля. Което противоречи на Конституцията ни и на Международна харта за правата на човека. Териториалната „демокрация” е уловката на всички партии, включително и комунистическите, социалистическите и каквито се сетите още.

Не пречи да има и териториални организации, но те трябва да работят по ОПЕРАТИВНИ функции, сведени за изпълнение от организацията от съответното ниво на интелигентност. (при организиране на избори, форуми, събиране на членски внос, решаване на местни градски или селски проблеми…), но НЕ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ по курса на партията, особено – СТРАТЕГИЧЕСКИ и ТАКТИЧЕСКИ. Затов

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА НА ПАРТИЯТА
трябва да бъдат
СПОРЕД КВАЛИФИКАЦИЯТА,

а не само по териториален принцип. Т.е. подразделенията на партията ще зависят от НИВОТО НА ПРОБЛЕМИТЕ, които трябва, могат и искат да решат дадени членове. А когато дадени проблеми са решени, членовете могат да МИГРИРАТ по всяко време в други подразделения, съобразно квалификацията си и необходимостта. Т.е. НИВАТА НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА и броя на членовете в тях ще зависи от ЗАДАЧИТЕ, които поставя ОБЕКТИВНАТА НЕОБХОДИМОСТ пред необходимостта от развитие на обществото или дадената общност. При днешните развити комуникационни средства не е необходимо едно Квалификационно (вертикално) подразделение да е изградено в едно населено място. То е и невъзможно.

УЛТРА НОВОТО******************************:
ВИДОВЕ НИВА НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КВАЛИФИКАЦИОННО (ВЕРТИКАЛНО) РАЗДЕЛЕНИЕ

Има 6 ЕСТЕСТВЕНИ НИВА на интелигентност с по едно междинно ниво (тук са отбелязана само 4 принципни нива). Междинните нива са описани в специална инструкция на Научния отдел и в неговата  Теория на йерархията.) Тук накратко:

1.  НИВО НАУЧНИ ОТКРИТИЯ
2.  НИВО ИЗОБРЕТЕНИЯ
3.  НИВО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
4.  НИВО ВНЕДРЯВАНЕ
5.  НИВО ИЗПЪЛНИНЕ
6.  НИВО КОМУНИКАЦИОННО и СИМПАТИЗАНТИ (по местоживеене)

Тия нива съществуват във всяка област на живота – в икономика, наука, култура, но са обозначени тук по този начин за по-лесно възприемане. На нива 5 и 6 се изграждат и

НИЗОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, наречени КОМУНИКАЦИОННИ – НИЗОВИ КОМУНИКАЦИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ

         Тяхната цел е да поставят проблеми за решаване пред съответните по-висши квалификационни подразделения и да осигуряват персонална комуникация на отделните членове с центъра или със съответно квалификационно ниво за решаване на проблеми. Тия проблеми могат да бъдат териториални, възникнали в съответна териториална единица, както и научни, производствени, културни и т.н. В тези низови организации се събира членският внос, осъществява се комуникацията с по-висшите вертикални нива и се обсъждат местни и всеобщи проблеми и се решава на какво ниво на компетентност трябва да бъдат отнесени.

     Член 9 а. Съществуват обективно следните ВЕРТИКАЛНИ НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ и СПОСОБНОСТИ, в които може да се преминава във възходящо ниво по принципа на Васил Левски:

Без изпит не е приет никой.”.

Ниво 6 „симпатизант” (най-ниска компетентност, ученик), който има желание да помага на партията, но който не разбира марксизма, нито може да обяснява обществените отношения правилно, нито владее друга някаква наука, няма творчески способности, човек с подражателно мислене. Такъв член не може да взима решения (не може да гласува), особено по стратегически решения за партията. Той може да участва при вземане на решения като получава информация и да дава мнение, но без право на глас и другите членове са длъжни да му помагат в неговото развитие, за да премине в следващо ниво на компетентност:

Ниво 5  „изпълнение”. В този вертикален раздел са хора, обучени от по-висшестоящи членове на партията така, че да разбират в съчетание поне основно марксизма с друга някоя наука. Такива членове имат право самостоятелно да изпълняват задачи и с право на глас при обсъждане на изпълнение на задачи по тяхното ниво на компетентност.

Ниво 4 „внедряване”. Хората от този вертикален раздел имат право на глас как да се внедрят в практиката новости, чието решение е взето от по-висшите нива на компетентност.

Ниво 3 „рационализации”. Хората от този вертикален раздел имат право на глас при вземане на решения за рационализиране (подобряване, усъвършенстване) на решения и практики от горните нива на компетентност.

Ниво 2 „изобретения”. Хората от този вертикален раздел имат право на глас при съставяне на нови програми за рационализиране (подобряване, усъвършенстване и внедряване) на откритията, предложени от ниво „открития”.

Ниво 1 „открития”. Хората от този вертикален раздел имат право на глас при вземане на решения за оповестяване на нови научни открития и предлагането им за усъвършенстване и приложение и към кой клон на приложение да бъдат насочени.

Без колективно решение на хората от това ниво не могат да бъдат приети за изпълнение и обнародване стратегически цели и решения на партията. Освен при извънредно отсъствие и невъзможност за връзка с членове от това ниво при спешни случаи.

     Член 9 в. Вземане на решения. Всички решения за съответното ниво на компетентност се вземат с консенсус. Утвърждаването на долно ниво на компетентност става със съгласие на горното ниво на компетентност.

КРАЙ НА УЛТРА НОВОТО***************:

        Член 10. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ и по интереси се създават низови партийни организации при наличие на не по-малко от трима членове. Те се утвърждават от общинските от някое по-висше вертикално ниво партийни организации, за което се известява писмено по-висшия вертикален партиен орган. Висш орган на низовата партийна организация е партийното събрание.
       
Член 10-а. Низовите партийни организации са ХОРИЗОНТАЛНИ структури, при които няма йерархични нива на компетентност. Те служат за събиране на членски внос и за спешна комуникация от човек на човек. Особености при изграждане – виж в „Инструкции за изграждане на местни организации”, написани от Висшето първо ниво. Ръководството на всяка местна организация полага изпит пред членове от нива 1, 2, 3 или 4 за владеенето на тия инструкции, както и по Теория на марксизма в съчетание с друга някаква наука.
        Член 10-б. Низовите партийни организации са по местоживеене и служат за най-лесна и бърза комуникация между членовете ЛИЧНО ОТ ЧОВЕК НА ЧОВЕК, особено между тия, които нямат интернет. Те служат предимно за спускане на информация и задачи от горните вертикални нива за изпълнение към долните и към низовите организации.
        Член 10-в. Низова партийна организация следи и поставя местни обществени, производствени, културни и т.н. проблеми. Ако не може да реши даден проблем, го отнася за решаване на по-висши вертикални нива.
        Член 11. Всички низови партийни организации решават местните въпроси ЯВНО и автономно, ако това не противоречи на Устава и Програмата на партията, както и на законите на страната.
        Член 12. Всяка низова партийна организация се ръководи от партийно бюро, като тя сама определя броя на неговите членове.
Броят на членовете се определя от „Инструкциите за изграждане на местни организации”. Бюрото се избира на партийно събрание и се състои от председател, заместник-председател, касиер и членове. Автоматично председател на бюро става най-близкият по територия най-висш по компетентност член на партията (за съответно ниво на компетентност). Малките партийни организации (до 10 члена) избират само председател, секретар и касиер (без зам. председател).
      Партийните организации провеждат събрания не по-рядко от един път в месеца
и са длъжни поне едни техен член да има интернет и да докладва на останалите информацията, публикувана в електронните медии на партията.
        Член 13. Низовите партийни организации образуват общинска партийна организация
с ръководство председателите на низовите организации или упълномощени от тях лица.
        Член 14. Низовите партийни организации свързват партията с широките трудови маси, с нейните ръководни органи и представляват партията пред местните органи на властта.Тяхна неотменима задача е да привличат нови надеждни членове на партията.

ТЕРИТОРИАЛНА (ХОРИЗОНТАЛНА) ОБЩИНСКА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

        Член 15. Висш орган на общинската партийна организация е общинската партийна конференция, а между конференциите – общинският партиен комитет. В своята работа той се ръководи от решенията на партията, от нейните ръководни органи и от своите решения. Редовни общински конференции се свикват един път в годината от съответния комитет, а извънредни – по решение на общинския партиен комитет или по искане на една трета от броя на членовете на общинската организация, или по искане на една трета от делегатите, участвали в последната конференция. Нормите за представителство и избор на делегати за съответната конференция се определят по изготвена от Научния отдел СКАЛА НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И СПОСОБНОСТИТЕ от общинския партиен комитет.
     В ръководството на общинския партиен комитет влизат по право най-компетентните и способни членове от общината, съгласно скалата на компетентността.

     Общинската партийна конференция изслушва и се произнася по отчетния доклад на общинския партиен комитет и общинската контролно-ревизионна комисия. Обсъжда въпросите на партийната дейност на територията на партийната организация. Избира общински комитет (ОбщК) съгласно скалата на компетентността и общинска контролно-ревизионна комисия (ОбщКРК). Избира и делегати за областната партийна конференция по компетентност и способности по изготвена от Научния отдел СКАЛА НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И СПОСОБНОСТИТЕ.
         Член 16. Пленум на общинската партийна организация се свиква най-малко един път на шест
три месеца. Извънреден пленум се свиква при необходимост, като задължително се уведомява областният партиен комитет. За присъстващо лице се счита всеки член на ОПК, с когото е установена връзка с всякакви средства за комуникация по време на заседанието.
         Член 17. Всеки общински комитет на свой първи пленум избира бюро в състав, определен от пленума, в който влизат: председател, заместник-председател и членове. Председателят се избира от общинския комитет
по компетентност и способности по изготвена от Научния отдел СКАЛА НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И СПОСОБНОСТИТЕ.
         Член 18. ОбКРК на свое първо заседание избира председател, заместник-председател и членове. Тя следи за спазване на Устава и Програмата на партията, изпълнението на решенията на Националния комитет, ОК и ОбщК на партията.
          Член 19. Общинската контролно-ревизионна комисия потвърждава или отхвърля решенията на низовата партийна организация относно наложено наказание на провинил се партиен член.
         Член 20. Общинските партийни организации образуват областна партийна организация. 

ТЕРИТОРИАЛНА (ХОРИЗОНТАЛНА) ОБЛАСТНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

         Член 21. Висш орган на областната партийна организация е областната партийна конференция, а между конференциите – областният партиен комитет. В своята работа той се ръководи от решенията на Националния комитет и от своите решения.
         Член 22. Редовна областна конференция се свиква един път на една година,
шест месеца, а извънредна – по решение на областния партиен комитет или по искане на една трета от общия брой на областната партийна организация, или по искане на една трета от делегатите, присъствали на последната конференция.
       Областната партийна конференция изслушва и се произнася по отчетния доклад на областния партиен комитет и доклада на областната контролно-ревизионна комисия. Конференцията обсъжда въпросите на партийната работа на територията на организацията, както и избира областен комитет и областна контролно-ревизионна комисия
по компетентност и способности на хора от областта по изготвена от Научния отдел СКАЛА НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И СПОСОБНОСТИТЕ.
        Забележка:
Градските партийни организации Градската партийна организация в София е са с права на областна софийска организация.
         Член 23. Областният партиен комитет (ОПК) се свиква на пленум най-малко един път на шест месеца. Извънреден пленум се свиква при необходимост, като за него задължително се уведомява Националният комитет. За присъстващо лице се счита всеки член на ОПК, с когото е установена връзка с всякакви средства за комуникация по време на заседанието.
         Член 24. Всеки областен партиен комитет на свой първи пленум избира бюро в състав: председател, двама заместник-председатели и членове.
     Член 25. Областната контролно-ревизионна комисия (ОКРК) на свое първо заседание избира председател, двама заместник-председатели и членове. Тя контролира спазването на Устава и Програмата на партията, изпълнението на решенията на Националния комитет и решенията на ОК на БРСП.
     Член 26. Областната контролно-ревизионна комисия потвърждава или отхвърля решенията на общинската партийна организация относно наложено наказание на провинил се партиен член. Решенията на ОКРК не могат да се отменят от никакъв друг партиен орган, освен от Националната контролно-ревизионна комисия. От своя страна ОКРК не може да отменя решенията на общинската партийна организация, но може да излиза пред нея с предложения за отменяне на дадени решения. Ако това не стане, ОКРК поставя въпроса пред Националната контролно-ревизионна комисия с молба той да бъде разгледан на поредния пленум на Националния комитет на партията. Ако и той се произнесе незадоволително, въпросът се отнася до Конгреса на партията.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ: ВИСШИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

         Член 27. Най-висш орган на БРСП е Конгресът. Редовен конгрес
се свиква веднъж на три години. Извънреден конгрес се свиква по инициатива на Националния комитет на БРСП или по искане на не по-малко от една трета от общия брой членове на партията, които са били представлявани на последния конгрес.
        Конгресът е редовен, когато присъстват упълномощени лица, които представляват над 50 на сто от партийните членове.
         Член 28. Датата и дневният ред на редовния конгрес се обявяват не по-късно от два
един месеца преди конгреса, а за извънредния – два месеца и половина. Нормите за представителство на конгреса и начинът за избор на делегати се определят от Националния комитет на партията в специална инструкция. Членовете на НК имат право да участват в работата на следващ конгрес с правата на делегати, без да бъдат избрани за делегати.
          Член 29. Когато Националният комитет на партията не свика извънреден конгрес
по уважителни причини в посочения в чл. 28 срок, организациите, които са поискали свикването му, могат да сформират организационен комитет с правата на Национален комитет за свикване на извънреден конгрес.
          Член 30. Конгресът
            а) обсъжда докладите на Националния комитет (НК) и Националната контролно-ревизионна комисия (НКРК) и взема решения по тях;
            б) приема, допълва и изменя Устава и Програмата на партията;
            в) определя линията по вътрешната и външната политика на партията;
            г) избира Национален комитет и Национална контролно-ревизионна комисия на партията;
            д) определя своите печатни органи и имената им.
          Член 31. Националният комитет и Националната контролно-ревизионна комисия се избират в състав, определен от Конгреса. В случай на излизане на членове от състава на НК и НКРК, те се попълват на пленума.
            Член 32. За времето между конгресите партията се ръководи от Национален комитет, който:
             а) конкретизира и развива решенията на Конгреса и осъществява ръководството за тяхното изпълнение;
             б) теоретично осветлява назрели проблеми на обществото;
             в) избира главни редактори на печатните
и електронни органи;
             г) разпределя средствата на партията. Ръководи и контролира изпълнението на нейния бюджет;
             д) представлява партията при взаимоотношенията й с други партии и организации и частни лица;
             е) редовно информира партийните организации за своята работа.
            Член 33. Националният комитет на партията на свое първо заседание след конгреса избира председателство за ръководство на партията между пленумите и секретариат за текущата дейност от организационно-изпълнителен характер. НК на БРСП избира двама съпредседатели на Националния комитет
и това са членове на партията с най-висша компетентност и способности от цялата страна и извън нея и определя състава на председателството и секретариата, като съпредседателите, членовете на председателството и секретариата могат да бъдат отзовавани по всяко време с минимум 50% + 1 от членовете на НК.
            Член 34. Националният комитет свиква не по-малко от едно пленарно заседание на шест
ТРИ месеца. Пленарно заседание може да бъде проведено и по интернет онлайн. Извънредни пленуми се свикват по инициатива на НК на БРСП, на секретариата или по искане на една трета от членовете на НК. За присъстващо лице се счита всеки член на НК, с когото е установена връзка с всякакви средства за комуникация по време на заседанието.
            Член 35. На всеки пленум задължително присъства и председателят на Националната контролно-ревизионна комисия. Членове на НКРК на разширен пленум участват в работата му със съвещателен глас (
т.е. без право на глас при вземане на решения).
             Член 36. Задачите на Националната контролно-ревизионна комисия са:

а) да привлича към партийна отговорност членовете, които са нарушили Устава и Програмата на партията, партийната дисциплина и морал;
б) да разглежда молбите, жалбите и възраженията срещу решения на партийните организации и органи, за изключване от партията и други партийни наказания;
в) да дава мнения по съставянето на бюджета и неговото изпълнение, да следи за правилното изразходване на паричните и материални средства, както и стопанисването на партийното имущество;
г) да избира бюро в състав: председател и заместник-председатели;
д) да свиква заседания не по-рядко от един път на шест месеца.

     Член 37. За изпълнение на решенията на партията в Националния комитет и по места се създават отдели:
                а) организационен (оперативен);
                б) идеологически;
                в) икономически;
                г) административен (оперативен);
                д) международен (само в НК).
                е)
НАУЧЕН;
     По решение на Националния комитет на партията могат да се създават или закриват отдели в зависимост от необходимостта за това.
     Член 38. Конгресът избира почетен председател на партията – член на партията, който има големи заслуги за създаването и развитието на партията. Той има само представителни и съвещателни.

РАЗДЕЛ ПЕТИ: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

     Член 39. Колективните решения на висшите органи на партията се представят пред членовете, държавните органи, средствата за информация, другите партии и организации, банки от писмени документи, подписани от съпредседателите, както следва:

1. Пред държавните органи (при избори и др.) – с подписите и на двамата съпредседатели,
2. Във всички останали случаи – с подписа на единия от двамата съпредседатели, като подписващият съпредседател съгласува документа с другия съпредседател по телефона или по друг способ.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ: НАКАЗАНИЯ

    Член 40. За нарушаване на Устава на БРСП, за неизпълнение на партийни задачи, при опити за фракционна дейност и разцепление на партията, за прояви на кариеризъм, погазване на партийния морал и етика, се налагат следните наказания:
     ЗА  ПАРТИЙНИТЕ  ОРГАНИЗАЦИИ – предупреждение, порицание, разпускане на организацията;
     ЗА  ПАРТИЙНИТЕ  ЧЛЕНОВЕ  –  бележка, мъмрене, порицание, строго мъмрене, изключване от партията. Ако партийният член членува в идейно течение, изключване – само при писмено съгласие на водача на идейното течение.
     Провиненията на партийните членове се разглеждат в партийните организации, в които членуват. Отговорността е лична и конкретна, групова отговорност няма.
     Член 40.
а) Въпросът за изключване на партиен член се решава от събранието на
низовата партийна организация. Решението се смята за прието, ако за него са гласували повече от 50 на сто от членовете на организацията, при спазване условията на чл. 39.
б) решенията на партийните организации за изключване от партията, а също и жалбите на изключените от партията и на получилите други наказания се разглеждат от съответните партийни органи в срок до 2 месеца от деня на постъпването им.
     Член 41. Въпросът за привличане към партийна отговорност на член на НК или член на НКРК се решава от Националния комитет на партията. Въпросът за изваждане от състава на член на НК или член на НКРК се решава от Конгреса, а между конгресите – от пленума на НК. Решението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от делегатите на Конгреса, а на пленума между конгресите – повече от две трети от членовете на Националния комитет.

РАЗДЕЛ СЕДМИ: ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА ПАРТИЯТА И ИМУЩЕСТВО

     Член 42. БРСП е юридическо лице и седалището на Националния комитет и адресът се определя от последния конгрес на партията.
    Член 43. БРСП осъществява своята дейност на принципа на самоиздръжка. Паричните средства се набират от постъпления от членски внос; доброволно събиране на средства; дарения; стопанска дейност, позволена от закона; наследства и др.
      Член 44. Членският внос се събира всяко тримесечие, както следва: 
      безработни и членове на партията в тежко материално състояние се освобождават от членски внос;
      за неработещи пенсионери с доход до минималната работна заплата и учащи се – 1 лв на месец
      за всички останали – 2 лева на месец
                  Встъпителният членски внос е 2 лв.
     Член 45. Членският внос се разпределя по следния начин:
      за низовите партийни организации – 20%;
      за общинските партийни организации – 15%;
      за областните партийни организации – 15%;
      за Националния комитет на партията – 50%.
       Ал.1. С имуществото на партията се разпорежда Председателството.

РАЗДЕЛ ОСМИ: СИМВОЛИ НА ПАРТИЯТА

      Член 46. Символи на партията са: знамето е разделено по диагонал като горната част е в червен цвят, а долната – в зелен. На него има сърп и чук, отделно – юмрук и изписано името на партията. Престои ново определяне на символи.

РАЗДЕЛ  ДЕВЕТИ: ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ И  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

     Член 47. Избраните общински съветници и народни представители, членове на БРСП, образуват група на общинските съветници, съответно – на народни представители, и развиват дейността си, спазвайки Правилника на вътрешния ред на общинските съветници, съответно – на Народното събрание.
     а) общинските съветници и народни представители, излъчени от БРСП, в своята работа отстояват интересите на работническата класа и всички трудещи се
и творци в Република България;
     б) общинските съветници и народни представители привеждат в изпълнение издигнатата по време на предизборната борба програмна платформа на партията.
     Член 48. БРСП се представлява пред другите партии и държавни органи от съпредседателите и лица, упълномощени от Националния комитет
или от съпредседател, като всяка проява става след обсъждане и съгласуване с останалите членове на НК

     Член 48-а. Съпредседателите могат да упълномощят посочени от тях хора писмено и с печата на партията като свои представители за комуникация с други частни лица, с медии, с други партии и организации, с държавни органи. Резултати на упълномощени лица се утвърждават от съпредседател или от Националния комитет.

РАЗДЕЛ  ДЕСЕТИ: НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПАРТИЯТА

Член 49. БРСП постига своите цели като спазва:
1. Конституцията на Република България;
2. Законите на страната;
3. Политическите, социалните и икономическите си програми;
4. Своя Устав.

5. Харта за правата на човека.
6. Научните разработки на марксизма от Маркс и Енгелс, обогатени и усъвършенствани от други учени, както и научни разработки в други науки.
Член 50. БРСП отрича, отхвърля и се противопоставя на всякакви форми на насилствено постигане на политическите си цели или завземането на държавната власт с насилие.

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ: УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА

Член 51. Съществуването на партията не се ограничава със срок.
Член 52. Прекратяването, сливане с друга партия или партии, вливането в друга партия става само след решение на Конгрес.
Член 53. При прекратяване на партията се извършва ликвидация.
1. Ликвидацията се извършва от Председателя на НК или от друго лице-член на НК избрано от НК. Ликвидаторът извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на партията, чрез осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите;
2. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя от НК;
3. Лицата придобили имущество, съгласно преходната точка, отговарят за задълженията на Партията до размера на придобитото.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Член 54. Всички вътрешно организационни въпроси, които не са уредени в настоящия Устав, се решават от НК с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на НК.
Член 55. За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат ЗПП, ЗЮЛНСЦ и действащото законодателство.
Член 56. Настоящият Устав е приет от делегатите на VI
VII извънреден конгрес на партията, състоял се в СОФИЯ на 05 юли 2015  година (нова дата).

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ


 

About the author: Communism

ВАШИЯТ КОМЕНТАР